Hoe kom ik aan Geld? Regeling prestatiebox primair onderwijs (2012-2016)

Via de Regeling prestatiebox PO ontvangen scholen vanaf 2012-2013 jaarlijks 10,90 euro per leerling voor cultuureducatie. Het geld moet worden besteed aan het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie. De Regeling prestatiebox vervangt de Regeling versterking cultuureducatie PO (CEPO) en loopt tot en met 2015-2016.

Naast cultuureducatie zijn in de Regeling prestatiebox middelen opgenomen voor opbrengstgericht werken en professionalisering van leraren en schoolleiders.

Bestedingsvrijheid

Scholen kunnen de middelen uit de prestatiebox naar eigen inzicht besteden. Wel zijn scholen verplicht om verslag te leggen van hun ambities en doelstellingen, resultaten en daarvoor ingezette middelen. Dit verslag wordt als bijlage bij het jaarverslag ingediend.

Daarnaast wordt verwacht dat scholen ook vanuit de lumpsum investeren in de realisatie van de ambities. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om die investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen.

Evaluatie

Van de inzet van de middelen voor cultuureducatie wordt in het schooljaar 2012-2013 een nulmeting gedaan. Vervolgens vindt in 2015-2016 een evaluatie plaats.

Meer informatie over de prestatiebox: